Четвер, 18.04.2019, 23:24
Приветствую Вас Гість | RSS

Хацьківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входа

Передовий педагогічний досвід

Алгоритм здійснення експертної оцінки об'єктів прогресивного (передового) педагогічного досвіду

            1. Забезпеченість нормативними документами та рекомендаціями державних органів управління освітою щодо вивчення й поширення прогресивного (передового) педагогічного досвіду.

            2. Коригування діяльності РМК, адміністрації середніх загальноосвітніх навчальних закладів, РМО вчителів-предметників щодо удосконалення організаційно-педагогічної практики шляхом вивчення й поширення прогресивного (передового) педагогічного досвіду:

  1. Робота щодо виявлення потреб педагогічної практики.
  2. Планування:
  1. Актуальність проблеми, що позитивно розв'язується досвідом.
  2. Наукова основа досвіду — наукові ідеї або рекомендації.
  3. Шляхи розвитку та становлення досвіду на відомому науковому підґрунті:

- протиріччя, що можуть виникнути на цьому шляху;

- способи їх вирішення — продуктивна ідея досвіду.

2.2.4. Констатація вихідного стану практики на початок її вивчення.

2.2.5. Логічність у послідовності викладення суті та змісту досвіду як системного об'єкта в дії, тобто у процесі практичної реалізації його основної ідеї.

2.2.6. Результати функціонування прогресивного (передового) педагогічного досвіду порівняно з масовим.

            2.2.7. Можливості та шляхи подальшого удосконалення й розвитку досвіду, що описується.

2.2.8. Умови та можливості його поширення.

2.3. Вивчення прогресивного (передового) педагогічного досвіду:

2.3.1. Науково-теоретична та методична підготовка вчителів.

2.3.2. Аналітичне вивчення:

- відповідність мети досвіду, що вивчається, соціальному замовленню;

- відповідність завдань досягнутому рівню практики, що вивчається;

- відповідність змісту роботи нормативним приписам (навчальним програмам, науково-методичним рекомендаціям, постановам та рішенням місцевих органів самоуправління освітою тощо), конкретним завданням;

- форми, методи та засоби, що використовуються:

   а) їх повнота, оригінальність та поєднання;

   б) їх можливості щодо реалізації змісту роботи;

- результативність роботи, її співвідношення з результатами аналогічної масової практики;

- витрати праці та коштів на досягнення отриманих результатів порівняно з витратами в аналогічній масовій практиці;

- ступінь узгодженості досвіду, що вивчався, у загальній системі роботи, до якої він входить як підсистема.

3. Допомога у створенні картотеки (банку) об'єктів (носіїв) прогресивного (передового) педагогічного досвіду.

            4. Коригування роботи РМК, адміністрації середніх загальноосвітніх навчальних закладів, РМО вчителів-предметників щодо пропагування зразків прогресивного (передового) педагогічного досвіду.

5. Вивчення результатів контрольно-аналітичної діяльності РМК, адміністрації середніх загальноосвітніх навчальних закладів, РМО вчителів-предметників:

- матеріали нарад, семінарів, засідань, зборів з проблем вивчення та впровадження в практику роботи середніх загальноосвітніх навчальних закладів прогресивного (передового) педагогічного досвіду;

- аналіз матеріалів щодо результатів вивчення та впровадження в практику роботи середніх загальноосвітніх навчальних закладів прогресивного (передового) педагогічного досвіду.

6. Допомога РМК, адміністрації середніх загальноосвітніх навчальних закладів, РМО вчителів-предметників у розробці системи стимулювання носіїв прогресивного (передового) педагогічного досвіду.

 

Основні вимоги щодо оформлення матеріалів ППД

 

На етапі реформування освіти актуальною стає проблема перебудови школи на інноваційну діяльність, засновану на педагогічному пошуку ефективних шляхів самореалізації особистості педагога і школярів.

Головним показником творчої діяльності педагога є наявність педагогічних знахідок, ідей, що згодом утворюють педагогічний досвід.

Перспективний педагогічний досвід визначає зміст освіти, істотно впливає на форми і методи, організаційну структуру педагогічного процесу.

Саме тому проблеми вивчення, моделювання, узагальнення і поширення перспективного педагогічного досвіду стають одними з найважливіших задач для всіх педагогічних колективів.

Практика методичної роботи показала наявність у школах формального, стихійного і безсистемного підходу до педагогічного досвіду, і розгляд його як чогось абстрактного, філософського.

Пропоновані рекомендації покликані допомогти організаторам методичної роботи і педагогам у створенні ППД — продукту педагогічної діяльності — як учителя, так і школи в цілому, а також дозволять уникнути суб'єктивізму в оцінці педагогічного досвіду.

 

Структура матеріалів перспективного педагогічного досвіду:

1. Титульний лист (додаток 1).

2. Зміст досвіду (додаток 2).

3. Виписка з рішення Ради міського методичного центра управління освіти (чи педради школи).

4. Анотація на досвід керівника (методиста, заступника директора, керівника шкільного методичного об'єднання) (додаток 3).

5. Модель організаційно-педагогічної діяльності установи освіти (школа, методична служба) щодо поширення перспективного педагогічного досвіду (додаток 5).

6. Характеристика на автора досвіду (надається адміністрацією навчального закладу) (додаток 6).

7. Опис змісту досвіду.

8. Додаток до досвіду роботи (додаток 2).

Основні вимоги до змісту матеріалів перспективного педагогічного досвіду:

Структура змісту досвіду:

1. Вступ (коротке обґрунтування актуальності досвіду, оцінка сучасного стану проблем, ціль роботи над проблемою, взаємозв'язок із сучасними науковими дослідженнями, можливості педагогічного досвіду в усуненні  недоліків, утруднень, протиріч масової педагогічної практики).

2. Нормативно-правова база (короткий огляд документів з проблеми).

3. Теоретична основа досвіду (короткий анотований огляд літератури).

4. Технологія досвіду містить у собі наступні компоненти:

•    узагальнені схеми (моделі) реалізації педагогічних, ідей у системі навчання (додаток 7); 

•    формулювання ведучої ідеї досвіду (короткий витяг із нормативного документа чи теорії з проблеми);

•    формулювання гіпотези педагогічного дослідження (прогнозовані шляхи досягнення результату, обґрунтування цінності досвіду);

•    постановка цілей і задач досвіду;

•    розкриття сутності досвіду (короткий виклад інформації щодо дослідження проблеми);

•    ілюстративний опис узагальнень моделі реалізації досліджуваної технології (форм, методів, прийомів).

5. Результативність досвіду:

•    результати анкетування;

•    експертна оцінка уроку (педагогічної діяльності в цілому) учителя батьками, педагогами, учнями (додатки 8-14).

•     результати контрольних зрізів з предмету;

•     результати тестування учнів з метою вивчення динаміки реалізації особистісних якостей школярів (емоційна сфера (Додаток 15), мотиви навчальної діяльності, соціальна сфера, пізнавальна, вольова сфера і т. і.);

• рівень сформованості основних компетенцій учнів.

Результативність діагностичної роботи з вивчення ППД оформляється у вигляді таблиць, діаграм і з коротким аналітичним коментарем.

6. Висновки (розміщаються на окремому листі).

У висновках дають оцінку результатам роботи, розкривають можливості їхнього використання, відзначають наукову новизну і соціальну цінність проблеми.

7. Рекомендації

У рекомендаціях визначають подальші шляхи роботи для більш глибокого вивчення проблеми, приділяючи основну увагу пропозиціям щодо ефективного використання результатів дослідження. Рекомендації повинні носити конкретний характер і бути цілком підтверджені даною роботою. За необхідністю рекомендації можуть спиратися на додаткові матеріали, що приводяться в додатках.

8. Список рекомендованої літератури з проблеми (додаток 16).

9. Вимоги до додатків.

Додатки містять матеріал, що необхідний для розкриття повноти досвіду. У додатках можуть бути включені ілюстрації, дидактичний матеріал, фотографії, описи методик, комп'ютерних програм, авторських програм варіативного компонента, індивідуальних програм для школярів з предмету, розроблених у процесі виконання роботи, творчі роботи учнів, а також таблиці, діаграми, що ілюструють результативність досвіду. Варто звернути увагу на обов'язкове включення системи розробок уроків з визначеної теми і позакласних заходів, що є міні-моделлю, проекцією педагогічних ідей у системі навчання.

Систему розробок уроків рекомендується супроводжувати методичним аналізом теми, що складається з наступних компонентів: основна ідея теми, основні змістовні лінії теми, основна мета (дидактична, розвиваюча, виховна), основні вимоги до знань і умінь, методи роботи.

Зразковий стандартний перелік додатків приводиться в додатку 2.

 

Варто звернути увагу на домінування у шкільній практиці репродуктивного досвіду, заснованого на удосконаленні професійної майстерності вчителя. Звідси і низькі результати участі педагогів у конкурсах «Учитель року», перевага стихійного ППД, інертність педагогів у поширенні педагогічних ідей за допомогою мультимедіа.

Сучасні реалії життя, інтенсивність інформаційного потоку в суспільстві вимагають інноваційних підходів до навчання, управління в школі. А інновації можна трансформувати тільки за допомогою педагогічних ідей, знахідок. Тому необхідно відмовитися від стихійності в узагальненні ППД і зупинитися на моделюванні, в основі якого лежить педагогічний експеримент.

 

 

 

Поиск
Календарь
«  Квітень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Copyright MyCorp © 2019
Зробити безкоштовний сайт з uCoz